Genealogy of the Shō Dynasties

The First Shō Dynasty and Second Shō Dynasty ruled the Ryukyu Kingdom in 1406–1469 and 1470–1879, respectively. In spite of the names, they were unrelated. Abbreviated genealogies of the two dynasties follow here.[1]

First Shō Dynasty

First Shō Dynasty
Shō Shishō 尚思紹
King of Chūzan
r. 1407–1421
Shō Hashi 尚 巴志
b.1371–d.1439;
r.1422–1439
1
Shō Chū 尚 忠
b.1391–d.1444;
r.1439–1444
2
Shō Kinpuku 尚 金福
b.1398–d.1453;
r.1449–1453
4
Shō Taikyū 尚 泰久
b.≈1415–d.1460;
r.1454–1460
5
Shō Shitatsu 尚 思達
b.1408–d.1449;
r.1444-1449
3
Shō Toku 尚 徳
b.1441–d.1469;
r.1461–1469
6
Notes:

  Second Shō Dynasty

  Second Shō Dynasty
  Shō Shoku
  d. 1434
  Shō En 尚圓
  b.1415–d.1476;
  r.1470–1476
  1
  Shō Sen'i 尚宣威
  b.1430–d.1477;
  r.1477
  2
  Shō Shin 尚眞
  b.1465–d.1526;
  r.1477–1526
  3
  Sho Ikô
  (1494–1540)

  Pr. of Urasoe
  Shô ChôraiShô ShôiShô Ryûtoku
  Prince of Goeku
  Shō Sei 尚清
  b.1497–d.1555;
  r.1526-1555
  4
  Shô KyôjinShô Gendô
  BainanShô Kôgyô
  (1512–1576)

  Urasoe Chôkyô
  Shô TeiShō Gen 尚元
  b.1528–d.1572;
  r.1556–1572
  5
  Shô YôsôShô KanshinShô KanShô HangokuShô SôkenShô Kôtoku
  Shō I
  d.1584
  Shô KôhakuShō Ei 尚永
  b.1559–d.1588;
  r.1573–1588
  6
  Shô Kyû
  (1560–1620)

  Pr. Kin Chōkō
  Shô KôShō Nei 尚寧
  b.1564–d.1620;
  r.1589-1620
  7
  Shô KenShô KanShô TeiShō Hō 尚豊
  b.1590–d.1640;
  r.1621–1640
  8
  Shô Sei
  Kin Chôtei
  Shô ÔShô Kyô
  Kume
  Gushikawa Chôei
  Shô Zenku
  Shô Kokushi
  (d.1609)

  Nakijin Chôyô
  Shô KyôShô BunShō Ken 尚賢
  b.1625–d.1647;
  r.1641-1647
  9
  Shō Shitsu 尚質
  b.1629–d.1668;
  r.1648–1668
  10
  Shō Tei 尚貞
  b.1645–d.1709;
  r.1669–1709
  11
  Shô KôkiShô KôninShô KôsaiShô KôtokuShô KôshinShô Kôzen
  Shō Jun 尚純
  b.1660-d.1706
  Shô Kei
  Tomigusuku
  Chôryô
  Shô Mô
  Oroku Chôki
  Shô Ki
  Shō Eki 尚 益
  b.1678–d.1712;
  r.1710–1712
  12
  Shô Kan
  Noguni
  Chôchoku
  Shô Sei
  Goeku Chôtoku
  Shō Kei 尚 敬
  b.1700–d.1752;
  r.1713–1751
  13
  Shô Tetsu
  Shō Boku 尚穆
  b.1739–d.1794;
  r.1752–1794
  14
  Shô Wa
  Shô Tetsu
  b.1759–d.1788
  Shô ToShô ShûShô Yô
  Ginowan
  Chôshô
  Shô Kaku
  Shô HôShō On 尚 温
  b.1784–d.1802;
  r.1795–1802
  15
  Prince
  Shô Kô
  Shō Kō 尚灝
  b.1787–d.1839;
  r.1804–1834
  17
  Shō Sei 尚 成
  b.1800–d.1803;
  r.1803
  16
  Shō Iku 尚 育
  b.1813–d.1847;
  r.1835–1847
  18
  Shô YôShô Jun
  Ôzato Chôkyô
  Shô IShô Ken
  Ie Chôchoku
  Shô Ken
  Yoshimura Chôshô
  Shô Shin
  Tamagawa
  Chôtatsu
  Shô TenShô Shû
  Nago Chôboku
  Shô ShunShō Tai 尚泰
  b.1843–d.1901;
  r.1848-1879
  19
  Shô Hitsu
  Shō Ten
  尚典
  b.1864–d.1920
  Shô InShô KyôShô Jun
  尚 順
  b.1873–d.1945
  Shô Shû
  Tamagusuku
  Shôshû
  Shô KôShô Ji
  Shō Shō
  b.1888–d.1923
  Shō Hiroshi
  b.1918–d.1996
  Shō Mamoru
  b.1950

  See also

  References

  1. Charles S. Leavenworth,The Loochoo Islands. Shanghai: North China Herald Office 1905.

  Further reading

  • George H. Kerr,Okinawa; The History of an Island People. Tokyo: Tuttle 1958.
  • Peter Truhart,Regents of Nations, Part 3. München: Saur 2003.
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.